Zavolejte nám    603 951 581

RCPV logo
> Index > Kontakty

Kontakt : Tel. 603 951 581

RCPV-Ludmila Matějková

Provozovna: Jateční 2690/34b Pkzeň

IČO: 678 92 493   zapsáno v ŽR MPO ČR

E-mail: info@rekvalifikace-prace.cz

 


 

Regionální centrum profesního vzdělávání (RCPV)

Ludmila Matějková

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů

a zkoušek profesní kvalifikace

 

I. Smluvní strany

1. provozovatel: Ludmila Matějková, Ke sv. Jiří 11909/32, 31200 Plzeň, IČO: 67892493

2. objednavatel: ( osoba přihlášená na kurz, po zahájení účastník/ frekventant)

 

Objednavatel přihlášením na kurz potvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami a tyto podmínky bude respektovat.

 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je výuka rekvalifikačních, profesních, vzdělávacích a doplňkových kurzů a dále provádění zkoušek profesní kvalifikace.

2. Objednavatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu popisem kurzu, rozdělení kurzu na teorii a praxi, vybavením kurzu učebními pomůckami, zkoušky,.

Součástí těchto smluvních podmínek je provozní řád pracoviště RCPV, který je nedílnou součástí.

3.Vyplněním přihlášky na kurz elektronicky a dále podpisem závazné přihlášky přímo v prostorách vzdělávacího centra souhlasí objednavatel s touto smlouvou a nemá právo požadovat změnu výše uvedeného dle svých potřeb a požadavků.

Nástupem na kurz souhlasí objednavatel s těmito obchodními podmínkami.

4. Objednavatel se zavazuje včas uhradit provozovatel cenu za účast v kurzu ( kurzovné) podle

aktuálního ceníku a pokynů provozovatele.

 

III. Vznik smluvních podmínek

1.Objednávku účasti na kurzu lze učinit elektronicky, prostřednictvím vyplnění přihlášky na

www. rekvalifikace práce.cz.

2. Bez potvrzení závazného zájmu a včasného zaplacení kurzovného není místo na kurzu

závazně rezervováno.

3. V případě žádosti o uhrazení Úřadem práce je nezbytné mít žádost potvrzenu od Úřadu práce.

4. Smlouva mezi provozovatelem a objednavatelem) dále jen )smlouva) nabývá účinnosti,

nevyplývá-li ze smlouvy jinak, potvrzením zájmu a uhrazením kurzovného a to za podmínek

upravených těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak.

Písemná smlouva se neuzavírá, podmínky smluvního vztahu jsou určeny těmito smluvními

podmínkami a objednavatel s těmito smluvními podmínkami nástupem na kurz souhlasí.

5.Úhradou kurzu objednavatel potvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami pro pořádání

kurzů je seznámen podmínkami a obsahem , organizací kurzu a souhlasí všeobecnými

podmínkami pro absolvování kurzu.

 

IV. Cena – kurzovné

1.Cena kurzu je vždy uvedena u jednotlivých kurzů v Ceníku na internetových stánkách.

Objednavatel je rovněž informován osobně o ceně a délce kurzu.

2.Objednavatel se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v

nabídce provozovatele zveřejněné na těchto webových stránkách, které je platné v době učinění

objednávky objednavatelem.

3. V případě, že se objednavatel neúčastní kurzu a neomluví se předem, nejpozději do 48 hodin

od zmeškaného učebního dne a to osobně, je přesto povinen uhradit celou částku za objednaný

kurz.

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Účastníci kurzu jsou povini celou dobu kurzu dodržovat pokyny provozovatele a lektora.

2. Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu.

3.Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu

s platnými předpisy a zvláště dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví ostatních účastníků

kurzu.

4. Majitel i lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla

bezpečnosti práce a ochrana zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat

, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok

na vrácení kurzovného ani jeho části.

5. Majitel, lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y , kteří svým

nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracuje při

výuce. Takový účastník bude vyzván- upozorněn písemně ,aby došlo k nápravě. Při dalším

porušení bude z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kursovného nebo jeho části.

6. Účastník kurzu prohlašuje, že je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování

kurzu. Předkládá zdravotní průkaz a potvrzení lékaře že je zdravotně způsobilý pracovat

v daném oboru.

7.Účastník kurzu či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o

případných momentálních zdravotních omezeních.

8. Účastník kurzu je povinen strpět práci ostatních účastníků na jeho osobě .

9. Provozovatel neručí za věci účastníků kurzu či příjemce služby přinesené do provozovny

10.Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle obsahu kurzu. Poskytnout objednavatelům

pracovní pomůcky a nářadí dle zvláštních ustanovení jednotlivých oborů.

11.Provozovatel po ukončení kurzu vystaví účastníkům osvědčení o rekvalifikace, osvědčení o

absolvování zkoušky dle platných zákonů

 

VI. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu objednavatelem

1. Provozovatel je oprávněn , s čímž objednavatel souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to

zejména v těchto případech\.

• Konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka / např. havárie v provozovně, vyšší moc/

• V případě vyšší moci/ epidemie, vichřice, nouzový stav vyhlášený úřady České republiky atd./

2. Nabídne provozovatel objednavateli náhradní termín. V tomto případě nemá objednavatel

nárok na vrácení kurzovného

3.V případě, že objednavatel nemůže nastoupit na kurz ze zdravotních důvodů a předloží kopii

dokladu od lékaře / doklad je nezbytné předložit nejpozději do 3 dnů od vystavení dokladu od

lékaře/ může si zvolit náhradní termín kurzu nejdéle do 6 měsíců od data podání přihlášky.

4. V případě, kdy dojde ze strany objednavatele k neomluvené absenci, je tento vyloučen

z kurzu bez náhrady kurzovného.

 

VII. Reklamace

1 .V případě, že má účastník kurzu dotazy nebo připomínky k plnění kurzu ze strany

provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele osobně.

2.Na jakékoliv reklamace zejména až v době průběhu a blížícímu se ukončení kurzu nebude brán

ze strany provozovatele zřetel.

3. Důvodem reklamace nemohou být skutečnost, že byl v kurzu vyměněn lektor, časová

dispozice výuky.

4.Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly objednavateli známy před

vznikem smluvního vztahu.

5.. Důvodem reklamace nemohou být - vícenáklady např. dojíždění do kurzu, náhrada ztráty času,

náhrady zisku, náhrady za zakoupené učební pomůcky z vlastní iniciativy objednavatele.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.Veškeré texty, ilustrace, fotografie obsažené v materiálech na internetových stránkách a

dalších ,prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo

používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.

2.Účastník účastí na kurzu souhlasí s obrazovou a zvukovou dokumentací a zveřejňováním

k marketingovým účelům provozovatele.

3. Na kurzech je zakázáno fotit, pořizovat jakékoli video nebo audio nahrávky.

4. Objednavatel je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých

identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí

služby.

5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně

platnými právními předpisy v platném znění.

6.Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu tvz. Oprávněného zájmu a zákonné

povinnosti.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze u provozovatele p. Ludmily Matějkové a chráněny proti zneužití.

 

Tyto obchodní podmínky a současně Provozní řád platí do odvolání od 24.5.2005

Za provozovatel: Ludmila Matějková majitelka RCPV

 

 

Hlídání dětí!

 

 

V současn době nerealizujeme.

Plzeň

 

Nabízíme kvalifikační kurzy v Plzni. Regionální centrum profesního vzdělávání (RCPV) bylo založeno v roce 1998. Jsme profesionální vzdělávací centrum s tradicí. Máte zájem o kvalifikační kurzy v Plzni?

 

Kontaktujte nás!

 

 

Video